Elektronická neschopenka (eNeschopenka)

Od 1. ledna 2020 dochází povinně k zavedení elektronické neschopenky neboli eNeschopenky, která nahradí dosavadní papírové formuláře, a to za účelem snížení administrativní zátěže a zrychlení toku informací mezi nemocnými zaměstnanci, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ.

Pro zaměstnance platí i nadále povinnost neprodleně nahlásit svému zaměstnavateli vznik a zánik dočasné pracovní neschopnosti. Způsob informování zaměstnavatele není stanoven a je doporučováno stanovit jej interním předpisem. Zaměstnavatel bude informován o vzniku, trvání a zániku pracovní neschopnosti svých zaměstnanců elektronickou cestou prostřednictvím ČSSZ formou notifikací a přístupu do ePortálu.

Pokud doba trvání pracovní neschopnosti přesáhne 14 dnů, je zaměstnavatel povinen odeslat elektronicky „Přílohu k žádosti o dávku“. Po skončení pracovní neschopnosti zašle zaměstnavatel elektronicky tiskopis „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“.

Je třeba upozornit, že u pracovních neschopností, vystavených na papírovém tiskopisu do 31.12.2019, bude až do ukončení pracovní neschopnosti postupováno jako doposud, tj. před přijetím nového zákona. Pokud by však byl zaměstnanec uznán práce neschopným zpětně, např. 2. ledna 2020 bude uznáno, že je od 31.12.2019 nemocen, pak se již postupuje v režimu eNeschopenky. Rozhodující je tedy datum uznání pracovní neschopnosti, nikoli datum jejího vzniku.

Ostatní dávky tj. dávky peněžité pomoci v mateřství, otcovské, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství i karantény nejsou dotčeny novou právní úpravou a postupy zůstávají beze změn.