Liberační balíček pro podnikatele v souvislosti s epidemií – daňové úlevy

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací byl zveřejněn Finanční zpravodaj č. 4/2020 obsahující rozhodnutí Ministerstva financí o zmírnění některých daňových povinností podnikatelů. Stručné shrnutí:

Daň z příjmů: Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2019 se nemění, nicméně pokud poplatníci, u nichž zákonná lhůta končí 1.4.2020, podají daňové přiznání a zaplatí daň do 1.7.2020, promíjí se pokuta za opožděné podání daňového přiznání i úrok z prodlení případně úrok z posečkané částky. Uvedené se vztahuje jak na fyzické, tak na právnické osoby. Není nutné podávat žádost, k prominutí dojde automaticky.

Opožděné podání kontrolního hlášení k DPH bez výzvy správce daně: V případě, že plátce DPH podá kontrolní hlášení po lhůtě, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván, promíjí se pokuta za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč vzniklá v období 1.3.2020 – 31.7.2020. Není nutné podávat žádost, k prominutí dojde automaticky.

–          Ostatní případy: Ve všech ostatních případech je třeba postupovat cestou individuálních žádostí. V případě žádosti o prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkání, úroku z rozložení daně na splátky je nutno prokázat důvody (souvislost s epidemiologickou situací). Pokud daňový subjekt podal daňové přiznání, či hlášení po lhůtě a zaplatil daň po lhůtě, a bude vyhověno jeho žádosti o prominutí úroku z prodlení, z posečkání, resp. z rozložení úhrady na splátky, promine se automaticky i pokuta za opožděné podání daňového tvrzení.

Správní poplatky: Dochází k prominutí správních poplatků za podání žádosti o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání, žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podané do 31.7.2020, žádosti o povolení posečkání úhrady daně a žádosti o rozložení úhrady daně na splátky podané do 31.7.2020.

Nad rámec výše uvedené informace Ministerstva financí upozorňujeme, že ze zákona je možné požádat o zproštění povinnosti platit zálohu na daň z příjmů, a to včetně zálohy splatné 16.3.2020. Uvedené se může týkat většiny podnikatelských subjektů s tím, jak u nich dochází k omezování podnikatelské činnosti.