Newsletter – Program Antivirus v druhé vlně pandemie

Program Antivirus

Program Antivirus v druhé vlně pandemie COVID-19 (k 27.10.2020)

Vážení klienti a obchodní přátelé,

s druhou vlnou pandemie COVID-19 byla ze strany Vlády České republiky přijata mnohá restriktivní opatření. Vláda se tyto opatření zároveň snaží kompenzovat svými dotačními programy, o kterých Vás pravidelně informujeme. Nyní Vám přinášíme aktuální informace k programu Antivirus, který bude za pozměněných podmínek trvat až do konce tohoto roku.

1. ÚVODEM

Cílem programu Antivirus je udržet zaměstnanost v situaci, kdy se zaměstnanci v souvislosti s pandemií COVID-19 ocitnou na překážkách v práci, a to tak, že je zaměstnavatelům poskytnuta pomoc s nesením nákladů na náhrady mezd zaměstnanců. Příspěvky na náhrady mezd jsou aktuálně poskytovány ve dvou níže uvedených režimech na základě žádosti, dohody uzavřené s Úřadem práce a měsíčního vyúčtování náhrad mezd.

2. REŽIM A

Režim A se vztahuje na zaměstnavatele, na které se přímo uplatní restriktivní opatření vlády tím, že jejich provoz je přímo uzavřen nebo omezen, v důsledku čehož jejich zaměstnanci nemohou vykonávat práci. Dále se režim A vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci nemohou konat práci z důvodu nařízené karantény. Režim A měl původně trvat pouze do konce října tohoto roku, usnesením Vlády ČR ze dne 14. 10.2020 byl však prodloužen až do 31.12.2020.

Zaměstnancům, kteří nemohou konat práci z důvodu vládního omezení či zákazu náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 100 % těchto nákladů.

Zaměstnancům, kterým byla nařízena karanténa náleží náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnavateli pak bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % těchto nákladů.

V obou případech režimu A je stanovena maximální výše měsíčního příspěvku, a to 50.000, – Kč na jednoho zaměstnance.

3. REŽIM B

Režim B pokrývá situaci tzv. jiných překážek v práci na straně zaměstnavatele dle zákoníku práce, které jsou v aktuální situaci díky provázanosti dodavatelsko-odběratelských vztahů dány

– omezením odbytu výrobků a poptávky po službách zaměstnavatele, kdy má zaměstnanec nárok na 60 až 100 % svého průměrného výdělku;
– nedostatkem vstupů nezbytných k činnosti zaměstnavatele, kdy má zaměstnanec nárok na 80 % svého průměrného výdělku, nebo
– absencí významné části zaměstnanců v práci, která je dána například nutností péče o rodinné příslušníky nebo z důvodu nařízené karantény, která má za důsledek, že i ostatní zaměstnanci nemohou konat práci, kdy tito ostatní zaměstnanci mají nárok na 100 % svého průměrného výdělku.

Zaměstnavatelé mohou získat příspěvek ve výši 60 % na krytí skutečných nákladů na náhrady mezd ve výše uvedených případech. Limit měsíčního příspěvku na jednoho zaměstnance však činí 29.000, – Kč.

Včerejším usnesením Vlády ČR byl režim B rovněž prodloužen do 31. 12. 2020

4. PODÁVÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ UPOZORNĚNÍ

Mnoho zaměstnavatelů o příspěvky z programu Antivirus již v tomto roce zažádalo a novou dohodu s úřadem práce tak uzavírat nemusí. Předpokladem pro získání příspěvku však mimo jiné zůstává podání vyúčtování náhrad mezd za daný kalendářní měsíc.

V této souvislosti upozorňujeme na stěžejní podmínku programu, a sice, že zaměstnavatel smí přijmu příspěvek z programu až po uhrazení odvodů, tedy příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe a za zaměstnance odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance.

V případě přijetí příspěvku před uhrazením příslušných odvodů je zaměstnavatel povinen přijaté příspěvky vrátit. Chcete-li mít jistotu, že postupujete správně, doporučujeme nejprve vyplatit náhrady mezd v pravidelném výplatním termínu, následně včas uhradit odvody, a to tak, aby správná částka odvodů byla nejpozději do 20. kalendářního dne v měsíci (následujícího po měsíci, za který se pojistné platí) připsána na bankovní účet přísluší OSSZ, a až následně podat vyúčtování náhrad mezd.

Při podávání vyúčtování náhrad mezd také doporučujeme věnovat pozornost čestným prohlášením, které při podávání vyúčtování náhrad mezd příslušný zaměstnavatel činí, konkrétně tomu, zda pro něj v prohlášení tvrzené skutečnosti skutečně platí.

Věříme, že Vám náš newsletter přinesl užitečné informace a jsme připraveni Vám být nápomocni při řešení jakékoli Vaší situace.
Váš LTA team

Newsletter ke stažení zde