Newsletter – Program COVID GASTRO

Program COVID Gastro – Uzavřené provozovny (k 07.01.2021)

Vážení klienti a obchodní přátelé,

dne 04.01.2021 byl vládou České republiky schválen nový Program COVID Gastro – Uzavřené provozovny, který bude plně spuštěn dne 15.01.2021 („Program“). Oproti původně vládou avizovanému záměru podpořit subjekty z gastro průmyslu se program uplatní nejen pro ně, ale i pro podnikatele z jiných odvětví, kteří museli mít z důvodu restriktivních opatření uzavřené provozovny. Proto bychom Vás s předstihem rádi informovali o základních podmínkách zveřejněné výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu („Výzva“), na základě které budou podnikatelé moci podávat své žádosti.

1. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

Základní podmínkou pro podání žádosti je, že žadatel, jako podnikatel, provozuje podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona. Provozovaná živnostenská činnost se musí týkat alespoň jednoho ze sektorů uvedených v příloze 2 Výzvy, pro kterou platilo omezení či zákaz alespoň v části období od 14.10.2020 do 10.01.2021, v důsledku kterého žadateli poklesly likvidita a tržby.
Žadatel, pokud je podnikající fyzickou osobou, rovněž musí být daňovým rezidentem České republiky. V případě že není rezidentem, musí pro úspěšnou účast v Programu naplnit příslušné podmínky pro snížení daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 podle příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů. Žadatel, který je obchodní korporací musí být daňovým rezidentem České republiky nebo jiného členského státu EU či Evropského hospodářského prostoru.
Oprávněný žadatel rovněž nesmí být aktuálně v likvidaci a ke dni 31.12.2019 podnikem v obtížích, což je podle nařízení Komise č. 651/2014 dáno zejména existencí úpadku. Další předpoklady jsou stanoveny v bodě 4 Výzvy.

2. PODPORA

Podnikatelé mohou získat podporu z Programu ve formě finanční částky, která se liší dle druhu podporované činnosti, v rámci které podnikají, a která jim byla v období od 14.10.2020 do 10.01.2021 alespoň částečně omezena či zakázána.

Výše podpory se skládá z částky 400,- Kč za každého zaměstnance, nebo spolupracující samostatně výdělečnou osobu, vynásobené počtem dní, podporovaných dle konkrétního sektoru podnikatelské činnosti.

Za jednoho zaměstnance v pracovním poměru pro účely účasti v Programu je považován zaměstnanec pracující pro žadatele, jako zaměstnavatele, na plný úvazek, za kterého bylo za měsíc říjen, zaplaceno pojistné na sociální zabezpečení. Zaměstnanci pracující na zkrácené úvazky lze započítat v poměru jejich úvazku.

3. SEKTORY PODPOROVANÝCH PODNIKATELSKÝCH ČINNOSTÍ

V rámci Programu mohou získat podporu podnikatelé pracující v níže uvedených sektorech. Podpora se vždy poskytuje pouze za uznaný počet dnů, po které byl provoz činnosti v tomto sektoru omezen či zakázán.

Jednotlivé sektory jsou maloobchod, stravování, osobní služby a vybrané činnosti z oblasti zábavy, sportu a rekreace. Příloha 2 Výzvy pak v každém příslušném sektoru uvádí konkrétní podporované činnosti a počet podporovaných dnů.

4. DALŠÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

Čerpání podpory je slučitelné s účastí a čerpáním příspěvků z programů COVID – Nájemné a programu na podporu zaměstnanosti Antivirus. Žadatel však zároveň nesmí při čerpání této podpory spolu s čerpáním příspěvků z ostatních programů, zařazených do dočasného rámce Evropské komise, přesáhnout limit 800.000, – EUR.

Veškeré dokumenty související s poskytnutím dotace je žadatel povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to pro účely případné kontroly ze strany státu.

Žadatel se rovněž prohlášením učiněným v žádosti zaváže neukončit svou podnikatelskou činnost v horizontu 3 měsíců od získání podpory.

5. ŽÁDOSTI

Žádosti bude možné podávat ode dne 15.01.2021 prostřednictvím online systému pod názvem AIS MPO, dostupného skrze webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu. Žadatelé registrování v systému již v souvislosti s účastí v jiných podpůrných programech již nemusí provádět novou registraci, pouze po přihlášení do systému při vyplňování žádosti zvolí dotační program, ve kterém aktuálně o dotaci žádají.

Žádné přílohy žádosti nebyly Výzvou stanoveny.

***

Věříme, že Vám náš newsletter přinesl užitečné informace a jsme připraveni Vám být nápomocni při řešení jakékoli Vaší situace.

Váš LTA team

Newsletter ke stažení zde