Nové povinnosti v souvislosti s pandemií COVID-19: Testování zaměstnanců, provoz závodních jídelen

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. března 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví další mimořádná opatření, jimiž nařídilo zaměstnavatelům provádět povinné testování zaměstnanců a stanovilo další povinnosti. Podrobnosti Vám přinášíme níže. Pro rychlou orientaci uvádíme i stručná shrnutí jednotlivých povinností (vezměte však prosím na vědomí, že se jedná o zjednodušené závěry, které nelze aplikovat bez dalšího).

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ S 250 A VÍCE ZAMĚSTNANCI

 • Všichni zaměstnavatelé v České republice mající 250 a více zaměstnanců smí nejpozději od 12. března 2021 umožnit vstup na pracoviště výhradně těm zaměstnancům, kteří podstoupili v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (poskytnutý zaměstnavatelem) s výsledkem negativní. Výjimka povinného testování platí pro některé zaměstnance, kteří onemocnění COVID-19 v minulosti prodělali (více viz níže bod k povinnostem zaměstnanců).
 • Tito zaměstnavatelé musí nejpozději od 3. března 2021 zajistit pro své zaměstnance a) POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které budou prováděné poskytovatelem zdravotních služeb (je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění), nebo b) testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze provádět laickou osobou (není hrazeno z veřejného pojištění – viz níže).
 • Zaměstnavatelé musí provádět testování s frekvencí 1x týdně a za tímto účelem vyzvat zaměstnance, aby testování podstoupili nejpozději v termínu od 5. března 2021 tak, aby mohli být přítomni na pracovišti s negativním testem nejpozději požadovaného 12. března 2021.
 • Kdo v době 7 dnů před přítomností na pracovišti vykonával práci výlučně mimo pracoviště, může se nechat pro účely svojí přítomnosti na pracovišti otestovat mimo pracoviště a zaměstnavatel výsledek takového testu bude akceptovat.
 • Pokud zaměstnanec není v den termínu testování přítomen na pracovišti, provede se test v den jeho příchodu na pracoviště.
 • Povinnost testování neplatí pro zaměstnance vykonávající práci na dálku (home-office).

Od 12. března 2021 včetně tedy zaměstnanec nesmí bez negativního testu starého max. 7 dnů nebo prodělaného COVID-19 v posledních 90 dnech na pracoviště zaměstnavatele, pokud má zaměstnavatel 250 a více zaměstnanců.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ S 50 AŽ 249 ZAMĚSTNANCI

 • Všechny výše uvedené povinnosti platí i pro zaměstnavatele mající 50 až 249 zaměstnanců s tím rozdílem, že tito zaměstnavatelé musí zajistit testy a zaměstnance vyzvat k testování tak, aby měli možnost se u zaměstnavatele nechat otestovat nejpozději od 8. března 2021. Od 15. března 2021 včetně nesmí ani tito zaměstnavatelé umožnit vstup zaměstnanců na pracoviště bez negativního testu.

Pokud má zaměstnavatel 50 – 249 zaměstnanců, nesmí jeho zaměstnanci na pracoviště bez negativního testu starého max. 7 dnů nebo prodělaného COVID-19 v posledních 90 dnech od 15. března 2021 včetně.

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ

 • Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. Výjimka však platí pro zaměstnance, kteří splňují všechny následující podmínky současně:

o prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
o uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví,
o nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a
o od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

 • Zaměstnanec bez negativního testu dle příslušných podmínek nesmí být vpuštěn na pracoviště. Z hlediska pracovněprávních předpisů se tak bude jednat o překážku v práci na straně zaměstnance, během níž zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy od zaměstnavatele.

Zaměstnanci jsou povinni se testování podrobit. Pokud nebudou v důsledku absence testu či výjimky z testování vpuštění na pracoviště, jedná se o překážku v práci bez náhrady mzdy.

ZJIŠTĚNÍ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU PŘI SAMOTESTOVÁNÍ1

 • V případě, že při samotestování zaměstnancem nebo jinou osobou než zdravotníkem bude výsledek testu pozitivní, má zaměstnanec povinnost bezodkladně:

o uvědomit zaměstnavatele,
o opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a
o uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Pokud tak zaměstnavatel stanovil, zaměstnanec informuje místo svého praktického lékaře poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nemá lékaře, kterého by informoval, je povinen informovat jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo příslušnou hygienickou stanici příslušnou podle místa výkonu práce.

 • Zaměstnanci je poté příslušným zdravotníkem vystavena žádanka na konfirmační PCR test, který je zaměstnanec povinen bez prodlení podstoupit.
 • Výše uvedené povinnosti zaměstnanců se uplatní pouze při samotestování. Při provádění testů zdravotníky upravují postup při pozitivním výsledku jiné právní předpisy.

V případě pozitivního výsledku při samotestování je zaměstnanec povinen neprodleně kontaktovat lékaře, uvědomit zaměstnavatele a opustit pracoviště.

NÁKLADY NA TESTY ZAJIŠŤOVANÉ ZAMĚSTNAVATELEM

 • V rámci povinného testování v podnicích jsou z veřejného zdravotního pojištění plně hrazeny pouze POC antigenní testy, pokud jsou prováděny k tomu příslušným poskytovatelem zdravotních služeb.
 • Provedení testu laickou osobou (samotestování) není zdravotní službou ve smyslu příslušných právních předpisů (test není prováděn zdravotnickým pracovníkem na náležité odborné úrovni v rámci poskytování zdravotních služeb), a samotný test nelze v případě použití laickou osobou zcela uhradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Na testy určené k samotestování, nakoupené od schválených výrobců, jejichž seznam Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách, lze však získat příspěvek od zdravotní pojišťovny ve výši 60,- Kč na jeden test. Takto lze získat příspěvek nejvýše na 4 testy měsíčně na jednoho zaměstnance. O příspěvek má zaměstnavatel právo zažádat zpětně na základě evidence vedené formou výkazu o provedeném testování.
 • Konfirmační PCR test prováděný zdravotníkem je plně hrazen ze zdravotního pojištění.

Testy prováděné zdravotníky jsou hrazeny z veřejného zdravotní pojištění, testy pro samotestování nikoliv.

KONTROLA PLNĚNÍ POVINNOSTI TESTOVÁNÍ

 • Zaměstnavatelé musí počítat s tím, že plnění povinnosti testování zaměstnanců bude kontrolováno ze strany státních orgánů. Zaměstnavatel byl proto měl zavést evidenci provedeného testování.
 • K evidenci testování provedeného na pracovišti laickou osobou testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 slouží výkaz dostupný na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Za účelem prokázání negativních výsledků testu PCR nebo antigenních testů by zaměstnavatel měl od zaměstnanců vyžádat příslušné potvrzení a jeho kopii si uschovat.
  ____________________________

Vedle výše rozebraných opatření Ministerstva zdravotnictví vydala Vláda ČR 1. března 2021 nové usnesení2, jímž upravila mj. provoz závodních jídelen.

 • S účinností od 2. března 2021 proto platil zákaz konzumace pokrmů v provozovnách zaměstnaneckého stravování. Zaměstnanci v těchto prostorách mohli být přítomni výlučně za účelem nákupu a vyzvednutí jídla, které pak ale museli zkonzumovat mimo prostory jídelny.
 • Výše uvedené usnesení však bylo zrušeno a s účinností od 3. března 2021 platí nový režim v provozovnách zaměstnaneckého stravování.3 V provozovně zaměstnaneckého stravování není zakázána přítomnost zaměstnanců. Tito zde smí vedle nákupu jídla též konzumovat pokrmy, ovšem jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků, pokud je zachován rozestup alespoň 2 metry nebo jsou mezi strávníky mechanické překážky, které brání šíření kapének.

Stejně jako v případě předchozích mimořádných opatření a dalších nařízení se i u těchto nových povinností v praxi objevuje řada nejasností – jejich výklad pro Vás zjišťujeme u příslušných správních orgánů a budeme Vás obratem informovat.

S přáním pevného zdraví

Váš team LTA

1 Tyto povinnosti vyplývají z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-15/MIN/KAN

2 Usnesení vlády č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. (dále jen „Usnesení“).

3 Usnesení vlády č. 243 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/202 Sb.

Newsletter ke stažení zde