Přehled podmínek povinného testování zaměstnanců od 17.01.2022 do 18.02.2022

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

v návaznosti na naše předchozí aktuality jsme pro Vás připravili tabulku obsahující praktický přehled všech základních podmínek povinného testování zaměstnanců na onemocnění covid-19, které jsou účinné od dnešního dne, tedy 17.01.2022:

Okruh dotčených zaměstnavatelů Všichni.
Okruh dotčených zaměstnanců

Všichni (nezávisle na tom, zda a popř. kolika dávkami vakcíny jsou očkováni, či zda již nemoc prodělali) včetně agenturních zaměstnanců a také např. dobrovolníků, stážistů a praktikantů.

Výjimkou jsou pouze zaměstnanci,

 • kteří se při výkonu práce nesetkávají se třetími osobami (kromě osob ze stejné domácnosti), tedy zejména zaměstnanci pracující z domova,
 • kteří podstoupili v posledních 72 hodinách PCR test s negativním výsledkem,
 • kteří podstoupili v posledních 24 hodinách antigenní test provedený zdravotníkem s negativním výsledkem,
 • kteří již podstupují povinné testování u jiného svého zaměstnavatele,
 • kteří prodělali onemocnění covid-19 potvrzené pozitivním PCR testem, uplynula jim doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dnů.

Negativní výsledky testů prokazuje zaměstnanec digitálním certifikátem nebo potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. Testování u jiného zaměstnavatele prokazuje zaměstnanec písemným potvrzením od tohoto zaměstnavatele.

Kromě zaměstnanců dopadá povinnost testování i na OSVČ a členy orgánů právnických osob, a to za obdobných podmínek.

Frekvence testování

Dvakrát za týden tak, že každé následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testu.

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, jeho testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Druh testů

Rychlé antigenní testy (RAT) určené pro sebetestování (použití laickou osobou).

Testování primárně prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb je i nadále možné, avšak pokud některý ze zaměstnanců takový test podstoupit odmítne, musí vždy mít možnost otestovat se u zaměstnavatele sám pomocí samotestu.

Hrazení nákladů zdravotními pojišťovnami

Zdravotní pojišťovny budou i nadále poskytovat zaměstnavatelům příspěvek z fondu prevence ve výši max. 60 Kč včetně DPH na jeden provedený antigenní samotest osoby, která je pojištěncem dané zdravotní pojišťovny.

Příspěvek lze čerpat pouze při využití samotestů zařazených na seznam SÚKL.

Evidence provedených testů

Zaměstnavatel vede evidenci údajů v rozsahu:

 • datum testování,
 • jméno a příjmení testované osoby,
 • datum narození testované osoby,
 • číslo pojištěnce testované osoby,
 • zdravotní pojišťovna testované osoby,
 • výsledek testu.

Evidence se uchovává po dobu 90 dnů.

Postup při zjištění pozitivního výsledku testu

Zaměstnanec bezodkladně oznámí pozitivní výsledek testu zaměstnavateli a opustí pracoviště.

Zaměstnavatel zašle nejpozději následující den seznam pozitivně testovaných osob místně příslušné krajské hygienické stanici, a to formou elektronického hlášení prostřednictvím příslušné webové aplikace.

Zaměstnanec je povinen poskytnout součinnost krajské hygienické stanici. Krajská hygienická stanice nařídí zaměstnanci karanténu v délce pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény (nejdéle však po dobu pěti dnů ode dne provedení testu) nosí zaměstnanec respirátor a pokud je to možné, zamezí kontaktu s jinými osobami. Na pracoviště zaměstnanec nedochází.

Podstoupení konfirmačního PCR testu již není nezbytné. Pokud jej však zaměstnanec podstoupí dobrovolně a výsledek bude negativní, karanténa bude ukončena.

první den, kdy bude zaměstnanec po ukončení karantény opět přítomen na pracovišti, mu zaměstnavatel musí zajistit podstoupení dalšího samotestu.

Následky odmítnutí podstoupení testu ze strany zaměstnance

Zaměstnavatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásí krajské hygienické stanici, v jejímž obvodu vykonává činnost.

Zaměstnavatel může zaměstnance vpustit na pracoviště, ale musí organizačně zajistit, aby jeho setkávání s ostatními osobami bylo omezeno na nezbytnou míru.

Zaměstnanec musí na pracovišti:

 • nosit respirátor po celou dobu s výjimkou stravování,
 • dodržovat rozestup min. 1,5 m od ostatních osob, pokud je to možné, a
 • stravovat se odděleně od ostatních osob.

Odmítnutím podstoupení testu se zaměstnanec dopouští přestupku dle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, za který lze uložit pokutu až do výše 3.000.000 Kč.

V závislosti na okolnostech případu se zaměstnanec dále odmítnutím podstoupení testu (a případně i odmítnutím dodržovat navazující povinnosti, např. nosit na pracovišti respirátor) může dopustit též porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, z něhož zaměstnavatel zásadně může dle závažnosti případu vyvodit příslušné pracovněprávní důsledky (předání vytýkacího dopisu, dání výpovědi, v krajních případech okamžité zrušení pracovního poměru).

Další vývoj situace budeme samozřejmě i nadále monitorovat a o případných změnách podmínek povinného testování Vás budeme včas informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

S pozdravem

Váš tým LTA