Rozhodnutí Soudního Dvora EU ve věci C 127/18, A-PACK CZ s.r.o., které se týká opravy DPH v případech, kdy dlužník (v insolvenci) přestane být plátcem DPH

SD EU rozhodl, že česká legislativa upravující DPH není v souladu s legislativou EU v případě, kdy stanovuje, že osoba povinná k dani nemůže opravit základ DPH a DPH v okamžiku, kdy její pohledávka za dlužníkem v insolvenci vzniklá z titulu plnění podléhajícího DPH, nebude zcela či částečně zaplacena, a dlužník přestane být plátcem DPH.

Na základě tohoto rozhodnutí lze dovodit, že také ustanovení nové novely zákona o DPH 2019 (účinné od 1.4.2019), které stanovují, že podmínkou pro opravu základu DPH (a DPH) je to, že dlužník (v insolvenci) je plátcem DPH, jsou v rozporu s legislativou EU.

Plný text rozhodnutí SD EU lze nalézt zde: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213864&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7487705

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat tým LTA.