Newsletter – Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

ZÁKON O PROMINUTÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Vážení klienti a obchodní přátelé,

prostřednictvím tohoto newsletteru si Vás dovolujeme informovat o nejnovějším právním předpisu směřujícím ke zmírnění dopadů koronavirové krize na zaměstnavatele, kterým je aktuálně přijatý návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
placeného některými zaměstnavateli s maximálně 50 zaměstnanci jako poplatníky (tzv. režim C programu Antivirus).

1. V ČEM PROMINUTÍ POJISTNÉHO SPOČÍVÁ

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení spočívá ve snížení celkového vyměřovacího základu zaměstnavatele za příslušný kalendářní měsíc o vyměřovací základy (popř. jejich části) všech zaměstnanců v pracovním poměru. V případě prominutí pojistného v plném rozsahu pak zaměstnavatel odvede pojistné pouze za zaměstnance ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.

2. OBDOBÍ, ZA KTERÉ MŮŽE BÝT POJISTNÉ PROMINUTO

Pojistné může být prominuto za měsíce červen, červenec a srpen 2020, přičemž splnění podmínek prominutí se u zaměstnavatele bude posuzovat za každý z uvedených měsíců zvlášť.

3. KTEŘÍ ZAMĚSTNAVATELÉ MAJÍ NA PROMINUTÍ POJISTNÉHO NÁROK

Na prominutí pojistného za příslušný kalendářní měsíc má nárok každý zaměstnavatel,

– jehož počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50, a zároveň činí alespoň 90 % počtu takových zaměstnanců ke dni 31.03.2020 (tzn. počet zaměstnanců neklesl o více než 10 %),

– u něhož úhrn vyměřovacích základů („objem mezd“) zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů v březnu 2020,

– který řádně odvedl pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, a

– který za příslušný kalendářní měsíc nečerpá příspěvky z režimů A ani B cíleného programu zaměstnanosti Antivirus.

Do rozhodného počtu zaměstnanců se započítávají i zaměstnanci, kteří dlouhodobě práci nevykonávají například z důvodu rodičovské dovolené. Naproti tomu se však nezohledňují zaměstnanci činní na základě některé z dohod o výkonu práce mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).

Nárok na prominutí pojistného naopak nemají zaměstnavatelé

– v rozpočtové sféře,

– kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb hrazených alespoň částečně z veřejného zdravotního pojištění,

– kteří nebyli ke dni 01.06.2020 daňovými rezidenty České republiky, popř. jiného státu EU nebo EHP, pokud většiny svých příjmů za poslední zdaňovací období nedosáhli ze zdrojů na území České republiky.

4. ZA KTERÉ ZAMĚSTNANCE A DO JAKÉ VÝŠE JE POJISTNÉ PROMINUTO

Celkový vyměřovací základ zaměstnavatele se ponižuje o vyměřovací základ všech jeho zaměstnanců, kteří jsou u něho k poslednímu dni předmětného kalendářního měsíce v pracovním poměru a zároveň jim do té doby nebyla zaměstnavatelem dána výpověď z důvodů dle ust. § 52 písm. a) – c) zákoníku práce, tedy z tzv. organizačních důvodů. Dohoda o rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů však prominutí pojistného nebrání.

Vyměřovací základ za každého zaměstnance však lze snížit nejvýše o částku odpovídající 1,5násobku průměrné mzdy (aktuálně 52 253 Kč). Pokud příjem některého zaměstnance tuto částku přesahuje, nelze tedy jeho vyměřovací základ snížit až na nulu a pojistné z části vyměřovacího základu přesahující výše uvedenou částku bude zaměstnavatel povinen odvést.

5. UPLATNĚNÍ PROMINUTÍ POJISTNÉHO

Zaměstnavatel nemusí o prominutí pojistného zvlášť žádat. Snížení vyměřovacího základu dle výše uvedených pravidel provede sám a poníženou částku uvede přímo na příslušném předepsaném tiskopise dle ust. § 9 odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení, který je třeba podat nejpozději do 20. dne následujícího měsíce (za červen tedy do 20. července). Snížení vyměřovacího základu nelze uplatnit zpětně.

Česká správa sociálního zabezpečení nicméně upozorňuje, že následně hodlá provádět přísné kontroly správnosti snížení pojistného provedeného zaměstnavateli, a proto je zapotřebí při jeho uplatnění postupovat s náležitou pečlivostí.

Věříme, že Vám náš newsletter pomůže zorientovat se ve Vašich aktuálních možnostech, a jsme připraveni Vám být nápomocni při řešení jakékoli Vaší situace.

Váš LTA team

Newsletter ke stažení zde