Newsletter – Program COVID-Nájemné II

COVID Nájemné II

Program COVID – Nájemné II (k 23.10.2020)

Vážení klienti a obchodní přátelé,

v našem newsletteru ze dne 15. 10. 2020 jsme Vás informovali o připravovaném Programu COVID – Nájemné II a o výzvě, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu připravovalo za účelem podávání žádostí o příspěvky z tohoto programu. Nyní bychom Vás rádi informovali, že na základě zveřejněné výzvy mohou podnikatelé již podávat žádosti, a to za níže uvedených podmínek.

1. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

Základní podmínkou pro podání žádosti je, že žadatel jako podnikatel provozuje podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona v provozovně, aniž by tato činnost spočívala pouze v dalším pronájmu provozovny třetím osobám. V provozovně tedy skutečně musí docházet k prodeji zboží či služeb. Provozovnu musí podnikatel užívat na základě nájemní či pachtovní smlouvy uzavřené a účinné nejpozději ke dni 30. června 2020.

Pronajímatel provozovny zároveň nesmí být vůči podnikateli, jako nájemci, ve vztahu spřízněné osoby ve smyslu osob jednajících ve shodě, osoby ovládané a ovládající, osob blízkých, osob v rámci jednoho konsolidačního celku, ani osob, u který jedna vůči druhé uplatňuje podstatný vliv (to vše dle příslušných ustanovení právního řádu). Podnikatel dále nesmí být v prodlení s úhradou svých závazků vůči státním institucím jako jsou např. ČSSZ, Finanční úřad apod., pokud se nejedná o opoždění plateb daní a odvodů na základě liberačních balíčků Ministerstva financí nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vzhledem k tomu, že opatření Vlády ČR v aktuální druhé vlně, byla nejprve mírnějšího rázu a zasáhla jen některé obchodníky a poskytovatele služeb, byl program COVID – NÁJEMNÉ II určen jen některým podnikatelům s pronajatými provozovnami. Oprávněnými žadateli byli nejprve pouze podnikatelé z vymezeného uvedeného okruhu činností, jako například kina, divadla, kluby, restaurace a jiné.

Okruh oblastí však Vláda ČR následně rozšířila v souvislosti s přijatým usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020 na všechny podnikatele, kterým byl od 22. října 6:00 zakázán nebo omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách.

2. DOTOVANÉ NÁJMY

Příspěvky z programu jsou určeny pouze na nájmy v období od 1. července 2020 do 30. září 2020. Takzvaným způsobilým výdajem nájemného, na které lze příspěvek získat, je souhrnná částka nájemného uhrazená za toto období dle nájemní smlouvy, uzavřené nejpozději ke dni 30. června 2020. DPH ani pohyblivá složka nájemného, tedy například výše odvislá od obratu, způsobilým výdajem nejsou.

3. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

V rámci tohoto programu se již neuplatní podmínka poskytnutí slevy na nájemném ze strany pronajímatele. Nájemce však musí ještě před podáním žádosti uhradit minimálně 50 % nájmu za rozhodné období od 01. července 2020 do 30. září 2020 a úhradu prokázat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výzvě výslovně potvrdilo, že za uhrazení se považuje i oboustranné započtení závazků a pohledávek mezi nájemcem a pronajímatelem. Musí být ovšem bez pochyby prokazatelné, že se toto započtení vztahuje k úhradě požadované části rozhodného nájemného.

Výše příspěvku ze strany státu pak činí právě zbylých 50 % rozhodného nájemného.

4. ŽÁDOSTI

Žádost je možné podávat prostřednictvím online systému dostupného skrze webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, jako tomu bylo zjara tohoto roku. Registrovaní žadatelé již nemusí provádět novou registraci, pouze po přihlášení do systému při vyplňování žádostí zvolí dotační program, ve kterém aktuálně o dotaci žádají. K žádosti je nutné přiložit následující dokumenty:

– čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky s úředně ověřeným podpisem;
– čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu s úředně ověřeným podpisem;
– doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. dubna 2020 a v případě, že nájemní smlouva byla uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020;
– doklad potvrzující uhrazení 50 % rozhodného nájemného za dobu od 1. července 2020 do 30. září 2020.

Čestná prohlášení by měla být při podávání žádostí vygenerována z online systému. Veškeré dokumenty související s poskytnutím dotace je žadatel povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, pro účely případné kontroly ze strany státu.

Věříme, že Vám náš newsletter přinesl užitečné informace a jsme připraveni Vám být nápomocni při řešení jakékoli Vaší situace.

Váš LTA team

Newsletter ke stažení zde